Regulamin Przystani

REGULAMIN PRZYSTANI JACHTOWEJ „ HOM – SZCZECIN”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE:

1. Zarządcą i administratorem przystani jachtowej jest Najemca Harcerskiego Ośrodka Morskiego prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZYSTAŃ JACHTOWA „HOM – SZCZECIN”.
2. Przystań Jachtowa „ HOM – SZCZECIN” położona jest w Szczecinie przy ul. Żaglowej 2, dalej zwana w Regulaminie „ Przystanią”.
3. Władzę na Przystani sprawuje Najemca Harcerskiego Ośrodka Morskiego, który odpowiada za organizację, porządek i bezpieczeństwo na przystani.
4. Na terenie Przystani obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.
5. Przystań jest obiektem sportowo – rekreacyjnym spełniającym funkcje:
· bazy lokalowo – technicznej Harcerskiego Ośrodka Morskiego
· portu jachtowego
· bazy szkoleniowo – sportowej
· ośrodka życia harcerskiego, żeglarskiego i kulturalnego
6. Obszar Przystani obejmuje ogrodzony teren, zabudowania, nabrzeża oraz basen portowy.
7. Przystań wyposażona jest w slip oraz suwnicę do wodowania i wyciągania jednostek pływających.
8. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Najemca i
zarządca ośrodka nie odpowiada.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników Przystani.
2. Na nabrzeżu portowym mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi Przystani.
3. Na terenie Przystani zabrania się:
· parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych
· mycia samochodów i innych pojazdów
· slipowania jednostek bez zgody pracowników Przystani
· korzystania z urządzeń i wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem i bez zgody osoby upoważnionej
· wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela
· przebywania nieletnich na terenie obiektu bez opieki rodziców lub opiekunów
· zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Przystani, wód basenu portowego oraz niszczenia elementów wyposażenia ośrodka
· tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipu
· wędkowania
· kąpieli bez zgody obsługi Przystani w tym kąpieli w basenie portowym
· rozpalania ognisk i biwakowania bez zgody Przystani
· cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi Przystani
· wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach pływających bez zgody obsługi Przystani ( np. piaskowania kadłuba, szlifowania itp. )
· picia alkoholu oraz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu
· wytwarzania fali w basenie portowym i w obrębie wejścia do basenu portowego
· wykorzystywania masztu klubowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
4. Teren przystani jest terenem zamkniętym, monitorowanym i dozorowanym.
5. W okresie roku kalendarzowego wyodrębnione są okresy i pory:
· sezon żeglarski trwa od 1 maja do 31 października – pora dzienna trwa od godziny 6.00 do 22.00
· sezon zimowy trwa od 1 listopada do 30 kwietnia – pora dzienna trwa od godziny 8.00 do 20.00
· okres poza porą dzienną jest porą nocną
6. Nieograniczone prawo do przebywania na Przystani w porze dziennej i nocnej w okresie całego roku kalendarzowego mają:
· Najemca Harcerskiego Ośrodka Morskiego
· Komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego
· bosman Przystani
· inni pracownicy Przystani wykonujący czynności służbowe
· inne osoby, które uzyskały zgodę Najemcy lub Komendanta Przystani
· zaokrętowani członkowie załóg jednostek znajdujących się na terenie Przystani, wpisanych do rejestru portowego
· inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych
7. Nieograniczone prawo do przebywania w porze dziennej na terenie Przystani w okresie całego roku kalendarzowego mają:
· goście i interesanci Przystani
· pracownicy Przystani
· pracownicy firm mających swe siedziby na terenie Przystani i ich interesanci
· uczestnicy imprez organizowanych przez Najemcę Przystani
8. Zgody na przebywanie na terenie Przystani w porze nocnej udziela Najemca lub Komendant Przystani.
9. W porze nocnej budynki i pomieszczenia Przystani pozostają zamknięte. Ich otwarcie wymaga obecności upoważnionego pracownika Przystani.
10. Psy mogą przebywać na terenie Przystani na smyczy i w kagańcu, wyłącznie pod opieką właściciela. Na właścicielu spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na terenie Przystani oraz usunięcia szkód spowodowanych przez psa.
11. Prawo wjazdu pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej do 3,5 t na teren Przystani mają:
· właściciele bądź armatorzy jednostek stacjonujących na Przystani
· pracownicy Przystani
· pracownicy firm mających swe siedziby lub wynajmujące pomieszczenia na terenie Przystani
· inne osoby za zgodą pracownika Przystani
· upoważnieni pracownicy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.
12. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5 t wymaga uzyskania zgody pracownika Przystani. Udzielający zgody może ustalić odrębną opłatę na wjazd i postój ww. pojazdu.
13. Podczas imprez organizowanych na terenie Przystani prawo wjazdu samochodami i ilość miejsc postojowych może być ograniczona.
14. Na terenie Przystani pojazdy mogą się poruszać z prędkością max. 20 km/h
15. Pozostawienie pojazdów na noc lub dłuższy okres jest odpłatne i wymaga zgody obsługi Przystani ( nie dotyczy pojazdów armatorów Przystani)
16. Najemca Przystani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w okresie postoju pojazdów lub przyczep na terenie Przystani.

III. POSTÓJ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZYSTANI:

1. Przytań jest w stanie przyjąć jednostki o szerokości kadłuba do 3,5 m, długości do 14 mb oraz zanurzeniu do 2 m.
2. Prawo do zatrzymania się w Przystani przysługują jednostkom pływającym o ile pozwala na to miejsce w basenie portowym.
3. Postój jednostek pływających powinien odbywać się według następującej procedury:
· zatrzymanie się w basenie portowym i zgłoszenie postoju u pracownika Przystani
· dokonanie wpisu do „ Rejestru wejść i wyjść jednostek pływających”
· dokonania opłaty postojowej
· zajęcia wyznaczonego przez pracownika Przystani miejsca przy nabrzeżu
4. Załatwienie wszelkich formalności związanych z postojem jednostek pływających i uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu (aktualny cennik ogłaszany jest co roku, dostępny jest w gablotach informacyjnych, w bosmance oraz na stronie internetowej www.homszczecin.pl).
5. Użytkownicy wszystkich jednostek pływających, które wchodzą lub wychodzą z Przystani mają obowiązek zgłoszenie tego faktu pracownikowi Przystani oraz wypisanie lub wpisanie się w„Rejestrze wejść i wyjść jednostek pływających” Przystani. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z terenu Przystani transportem kołowym.
6. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie obsługi Przystani załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wskazane miejsce postoju . W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa Przystani może dokonać zastępczego przesunięcia jednostki w inne miejsce.
7. Każdorazowe wodowanie (slipowanie) może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody pracownika Przystani. Wodowanie bądź wyciąganie jednostek jest wykonywane zawsze w obecności armatora bądź właściciela jednostki. Opłata za slipowanie jest regulowana przed wykonaniem usługi wg. obowiązującego cennika.
8. Obsługa Przystani nie ma obowiązku organizacji pracy przy wodowaniu, wyciąganiu oraz slipowaniu jednostek pływających.
9. Każdy armator zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół swojej jednostki podczas postoju przy nabrzeżu na lądzie i w hangarze

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:
1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony p-poż..
2. W przypadku zaistnienia awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast zareagować i osobiście powiadomić:
· obsługę Przystani
· Pogotowie Ratownicze nr Tel. 999
· Straż Pożarną nr Tel. 998
· Policję nr Tel. 997
· zadzwonić na telefon alarmowy nr 112
3. Obsługa Przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące na terenie Przystani.
4. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do poleceń kierującego akcją.
5. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna przystąpić do gaszenia pożaru dostępnymi środkami i natychmiast powiadomić obsługę Przystani.
6. Dalsze działania winny odbywać się zgodnie z Instrukcją Przeciwpożarową.
7. Na Przystani powinny znajdować się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan odpowiedzialny jest Najemca Przystani.
8. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie, należy przede wszystkim organizować pomoc przy pomocy dostępnych środków.
9. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
· koła ratunkowe
· bosaki
· łodzie wiosłowe i motorowe
· kamizelki ratunkowe
10. Środki te pozostają pod nadzorem obsługi Przystani.
11. Na obszarze Przystani obowiązuje zakaz:
· spuszczania do wody ścieków zęzowych – zaolejonych
· spuszczania zużytego oleju silnikowego do wody, ziemi i kratek ściekowych
· spalania silnie dymiących i trujących substancji
12. Zużyty olej silnikowy i zaolejoną wodę zęzową należy zlewać do odpowiedniego pojemnika po uzgodnieniu z obsługą Przystani.
13. Odpadki należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
14. Obsługa Przystani ma obowiązek uniemożliwić prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz nakazać usunięcie powstałych z tego tytułu szkód.

V. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ŻEGLARSKIEGO:

1. Przystań dysponuje sprzętem pływającym ( jachty kabinowe, jednostki DZ, łodzie wiosłowe, kajaki).
2. Ze sprzętu pływającego mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane. W przypadku jachtów kabinowych oraz jednostek DZ wymagany jest patent na min. żeglarza jachtowego.
3. Wypożyczenie ww. sprzętu pływającego odbywa się wg. ogólnych warunków czarteru w Harcerskim Ośrodku Morskim oraz podpisaniu stosownej umowy czarterowej.
4. Osobom będącym pod wpływem alkoholu nie wypożycza się sprzętu pływającego.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1. Najemca Przystani w ograniczonym zakresie ponosi odpowiedzialność za minie znajdujące się na terenie Przystani Jachtowej „ HOM – SZCZECIN”
2. Ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie Przystani leży po stronie właściciela.
3. Armatorzy jednostek pływających mają obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej przedkładając Najemcy Przystani aktualną polisę ubezpieczeniową.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na obszarze Przystani obowiązują zarządzenia oraz przepisy odpowiednich władz i urzędów państwowych, sportowych oraz Najemcy Przystani.
2. Nad przestrzeganiem Regulaminu mają pieczę Najemca, Komendant i obsługa Przystani.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Najemca Przystani.
4. Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu Przystani.

Najemca Przystani Jachtowej „HOM – SZCZECIN” Piotr Wódź Tel. 604 – 542 – 004